မယ္ေတာ္၏ ေစတနာ ဘြဲ႕ခံေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလရွင္အသင္း

မယ္ေတာ္၏ ေစတနာဘြဲ႕ခံေကာင္းေသာ သိုးထိန္းအသင္း (ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္အသင္း) သည္ ႐ိုမင္ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြင္း၌ ရွိေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး သီလသည္ အသင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခု ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၄ ႏိုင္ငံတြင္ သီလရွင္အားလုံး ၃၂၇၃ပါး ဆက္ကပ္အမႈေတာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ကြၽန္မတို႔သည္ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတာ္၌ ပါဝင္အေစခံရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံၾကရသည္။ ကြၽန္မတို႔၏ ထူူးျခားသည့္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေသာ ၾကင္နာသနားျခင္း ေမတၱာလုပ္ငန္း ကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္၍ ဆက္ကပ္ေသာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္းေကာင္း ေနထိုင္ဆက္ကပ္ၾကပါသည္။

အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေစရန္အတြက္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေသာ သာမန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္း ဆက္ကပ္သူမ်ားႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား စသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ကပ္ေနၾကပါသည္။

ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ တစ္ပါး ဘယ္လိုျဖစ္လာပါသလဲ။

ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚသံကို ခံစားမိေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တိုင္း ကြၽန္မတို႔ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ထိုမွ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာလွ်င္ ေလ့လာသူအဆင့္၌ လာေရာက္ေနထိုင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးလာသည္ႏွင့္အမွ် တာဝန္ရွိသီလရွင္မွ သူမအားဘုရား၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဘဝအသက္တာအေၾကာင္း ပိုမိုျမင္သာလာေအာင္ လက္တြဲကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ဘဝအျဖစ္ ေနထိုင္ဆက္ကပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ သူမအား ဝင္လိုသူဘဝ၊ အႀကိဳ သီလရွင္ေလာင္းဘဝ၊ သီလရွင္ေလာင္းဘဝ၊ ယာယီသစၥာခံ သီလရွင္ဘ၀ ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပုံသြင္းျခင္းဘ၀ အသက္တာသို႔ အဆင့္ဆင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

၀င္လိုသူဘ၀

ဤအဆင့္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရင့္က်က္မွဳႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္မွဳေပၚမူတည္ျ႔ပီး ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

အၾကိဳသီလရွင္ဘ၀

ဤအဆင့္သည္ (၂) ႏွစ္တာကာလျဖစ္မည္။ မိမိ၏ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆန္းစစ္ျခင္းရန္ တာ၀န္ခံသီလရွင္မွ ကူညီေပးျပီး၊ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္အသင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အသင္း၏ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ေသာ သီလရွင္ အသက္တာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေလ့လာေနထိုင္ရင္း မိမိ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ဆန္းစစ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သီလရွင္ေလာင္းဘ၀

ဤအဆင့္ပထမႏွစ္တြင္ ဘုရားႏွင့္ရင္းႏွီးရန္ တရားအားထုတ္ၿပီး ဘာသာေရးစာေပမ်ား အထူးေလ့လာျခင္း၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ေသာ အသက္တာကို လက္ေတြ႕ေနထိုင္ရင္း အသင္း၏ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သီလရွင္ဘဝ အသက္တာ အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း ကာလျဖစ္သည္။

ယာယီသစၥာခံသီလရွင္

သီလရွင္ေလာင္း (၂)ႏွစ္တာကာလ ၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္ မိမိ၏လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ယာယီကတိသစၥာကို ျပဳရပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ သီလရွင္တစ္ပါးအေနျဖင့္ အတူေနထိုင္ေသာ ဘဝအသက္တာႏွင့္ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ လက္ေတြ႕ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး မိမိအသက္တာကို ရာသက္ပန္ ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံသီလရွင္၏အကူအညီျဖင့္ ေလးနက္စြာ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္သည္ (၅) ႏွစ္မွ (၉) ႏွစ္ထိ ၾကာမည္ျဖစ္သည္။

 

ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလရွင္အသင္း၌ ၀င္လိုသူျဖစ္လိုပါက

  • (၁၀)တန္း ေအာင္ရမည္။
  • ဘုရားတရား ၾကည္ညိဳၿပီး ဘုရားအတြက္၊ လူသားမ်ားအတြက္ ဆက္ကပ္ျခင္ သူျဖစ္ရမည္။
  • ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းအသင္း၏ အဓိကတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ ျငင္းပယ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္ရမည္။
  • က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

Vocation Promotion Directress
Good Shepherd Convent

အမွတ္ ၁၁၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးေရွ႕

လသာျမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္

Call or send message

09250891667 or 09259679086
[email protected]

“A Compassionate Love Experience of Jesus the Good Shepherd”

ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းရွင္ ေယဇူးသခင္၏ သနားျခင္းေမတၱာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရခ်ိန္တစ္ခု

ေကာင္းေသာသိုးထိန္းရွင္ ေယဇူးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ထူးထူးျခားျခားျမင္သာ ထင္ရွားသည့္ အရာမွာ သနားျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သိုးထိန္းရွင္ ေယဇူး၏သနားျခင္း ေမတၱာအေၾကာင္းၾကားလိုက္သည့္ အခါတိုင္း မိမိ၏ အာရံုထဲေပၚလာသည့္ပံုရိပ္မ်ားမွာ အျပစ္သားမ်ား၊ အႏွိမ္ခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္၏ အျပင္ဘက္သို႔ ပါယ္ခံထားရသူမ်ား ပင္ျဖစ္ေပမည္။ လူ႔သဘာ၀အရ ဖိႏွိပ္ခံ၊ အပါယ္ခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဒုကၡဘ၀မ်ားအတြက္ စာနာနားလည္နိုင္ၾကေသာ္လည္း ထုိမတရားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျပစ္သားမ်ားကိုမူ ျပစ္တင္ရွံဳ႕ခ်တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သိုးထိန္းရွင္ေယဇူး၏ သနားျခင္းေမတၱာသည္ လူသားတို႔၏ ေမတၱာနွင့္ ကြာျခားေတာ္မူ၏။

ေကာင္းေသာသိုးထိန္းရွင္၏ ေနာက္လိုက္တို႔သည္လည္း ထိုစိတ္နွလံုး၀ိညာဥ္ကို ယူတင္၀တ္ ေဆာင္ရင္း လူသားနွင့္ ဘုရားအၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ လူသားတို႔၏ (ဘုရားသားသမီးဟူေသာ) ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္ ရွင္သန္ေနၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပင္ေသာ္လည္း လူသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုနက္နဲေသာေမတၱာတရားကို အျပည့္အ၀ နားလည္ရန္ ကၽြန္မတို႔မတတ္နိုင္ၾကေပ။

လူကုန္ကူး၊ လူေမွာင္ခို၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူတစ္စုနွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ေန႔ရက္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ကၽြန္မအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဆိုေသာအရာကို စတင္နားလည္လာသည့္အခ်ိန္ ဟုဆိုရေပမည္။ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရသူတိုင္း ေၾကာက္ရြံ႕မည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး အိပ္မရေသာညမ်ားက ကၽြန္မအဖို႔ အလြန္ေျခာက္ျခားဖြယ္ေကာင္းခဲ့သည္။ အသက္အႏၲရာယ္ျပဳလိုေသာ ထိုသူတို႔ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ရန္ ကၽြန္မအဆင္သင့္မျဖစ္နို္င္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မုခ်ရင္ဆိုင္ရမည္ကို ခံစားမိလာေသာအခါ ထိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၌ပင္ အျပစ္သားမ်ားကို အထူးခ်စ္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားကို ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ “ကိုယ္ေတာ္၏ သနားၾကင္နာျခင္းသည္ ထိုသူတို႔အတြက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ တပည့္ေတာ္မကို သူတို႔ လာေတြြ႕ၾကပါေစ။” “သို႔ပင္ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွွင့္ ဆံုေတြ႕သည့္အခ်ိန္၌ တပည့္ေတာ္ အနားမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွိေနေပးပါ” ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ထိုသူတို႔ထဲမွ တစ္ဦးႏွင့္ ဇာတ္လမ္းသဖြယ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့သည္။

ကၽြန္မခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ေၾကာက္ရြြံ႕ျခင္း၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံစားလုိက္ရသည္။ ေဒါသေမာဟ၊ အၿငိွဳးအေတး တို႔ႏွင့္ ျပည့္နွက္လ်က္ရွိေသာ သူ႔ အမူအရာ၊ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပေသာစကားလံုးမ်ားအား တံု႔ျပန္စရာ ကၽြန္မမွာစကား ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္ခဏတာအတြင္းမွာ ကၽြန္မကေၾကာက္ရြံ႕ သည္ထက္ သူကပိုေၾကာက္ေနသည္ကို ကၽြန္္မသိလိုက္သည္။ သူ႔ကိုထိုင္ဖို႔ဖိတ္ေခၚရင္း သူေျပာသမ်ွကို ကၽြန္မတည္ၿငိမ္စြာ နားေထာင္ေနခဲ့သည္။ မာဖီယာ လူဆိုးဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ၏ နွလံုးသား၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တည္ရွိေနသည္ကို ကၽြန္မျမင္လိုက္မိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုခ်စ္ျခင္းသည္ အင္မတန္ အားနည္း၏။ သူ႕မ်က္လံုးမ်ား အားစိုက္ၾကည့္ရင္း သူေျပာေသာ စကားမ်ားကို ၿပံဳးလ်က္ပင္နားေထာင္ရင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေျပာၿပီးေသာအခါ သူ၏အသံ၊ အၾကည့္၊ အမူအရာအားလံုး ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ကၽြန္မထင္ မထားေသာ အရာမ်ားပင္ ျမင္ခဲ့ရ၏။ သူ၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ပိုပိုျမင္လာရသည္။ ခက္ထန္ေသာ ႏွလံုးသားတစ္ခုသို႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ သနားျခင္းေမတၱာ ထိုးေဖာက္သြားသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ အသက္ရွင္လ်က္ က်န္ခဲ့ရျခင္း၊ လူတစ္ဦး၏တန္ဖိုးနွင့္ သခင္ ဘုရား၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းအေပၚ အံ့ၾသျခင္းမ်ားနွင့္အတူ လူသားမ်ားသည္အေျခအေနတစ္ခုခု ေၾကာင့္သာ ၾကမ္းတမ္းဆိုးသြမ္းသြားရျခင္းအေၾကာင္း ေထာက္ရွုစဥ္းစားရင္း သခင္ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ရင္း ေဖၚျပ၍ မရေသာ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ကၽြန္မခါးသီးစြာ ငိုေၾကြးခဲ့ရသည္။ ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အားလံုး ေသာလူသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာအေျဖကို ခ်က္ျခင္း အေျဖေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေတြ႕ ဆံုျခင္းမွစၿပီး ဘ၀အေျခအေန မတူညီေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား နွင့္ဆံုေတြ႕တိုင္း ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ သနားၾကင္နာျခင္းကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ကၽြန္မသင္ယူလိုက္ပါသည္။ သခင္ဘုရား၏ သနားၾကင္နာျခင္းသည္ အဆံုးမရွိတည္၏။

Sr. Elizabeth Joseph RGS

Sr. Florence ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

ကိုးကြယ္ယံု ၾကည္မႈမတူေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြ:ဖြားခဲ့သည့္ ကၽြန္မအား ဘုရားတရား ရိုေသကိုင္းရႈိင္းမႈ၊ အျခားဘာသာတရားအား ေလးစားေပးတတ္မႈ ႏွင့္အတူ၊ လူသား အခ်င္းခ်င္း အထူးသျဖင့္ မိမိထက္ ဘ၀အေျခအေန မလွေသာသူမ်ားအား ေလးစားတန္ဖိုး ထားဆက္ဆံရမည္ဟုူသည့္ အခ်က္မ်ားကို မိဘႏွစ္ပါးမွ သူတို႔၏ အျပဳအမႈမ်ားျဖင့္သင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ တစ္ေန႔ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ ျဖစ္လာရန္အတြက္ ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ စတင္မ်ိဳး ေစ့ခ်ေပးထားေသာ အရာမ်ားဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ အေၾကာင္းကို ျပန္ေတြးမိသည့္အခါတိုင္း ယေန႔ သီလရွင္ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းယံု ၾကည္္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ မိဘႏွစ္ပါးမွာမူ ဘုရားတရားကိုင္း ရႈိုင္းလွေသာလည္း ငယ္ရြယ္စဥ္က မိဘမ်ားကို ေၾကာက္၍သာ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ ဘုရားေက်ာင္းမသြားခ်င္၍ ေနမေကာင္းသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ အိမ္၌ေနက်န္ခဲ့ျခင္း၊ သာသာေရး သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရေသာ္လည္း က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ မိခင္အနား၌ေနက်န္ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အေျခအေနမ်ားကို ေပ်ာ္ေမြ႔စြာ လက္ခံခဲ့သည္။

မိခင္ျဖစ္သူ၏ ဆႏၵမွာမူ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သီလရွင္ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာတရားေရးရာ၌ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွား၍ လူေပါင္းဆန္႔ေသာ ကၽြန္မ၏ အစ္မသည္သာလွ်င္ သီလရွင္ျဖစ္လာလိမ့္ မည္ဟုသူမေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ အစ္မျဖစ္သူ စစ္သူနာျပဳ သင္တန္း သြားတက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မိခင္ျဖစ္သူမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သူ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မ၏ မိသားစုအေပၚ၌ထား ရွိေသာဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းမွာမူ အံ့မခန္းႏိုင္ေပ။ ထိုႏွစ္၌ ေျဖဆိုေသာ ဆယ္တန္းစာေပးပြဲကို အရႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဘ၀၌ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်ရႈံးမႈၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရင္ထဲ၌ မခံစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားမရွိလွ်င္ မိမိမည့္သည့္အရာကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရျပီး ဘုရားဖက္ေတာ္ သို႔ျပန္လွည့္ လာခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တာ၏ပထမဆံုး အခိ်န္ကိုဘုရားအားေပးအပ္ခဲ့ျပီး ထိုႏွစ္၌ ေျဖဆိုေသာဆယ္တန္း ပညာကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးသြားေသာ အခါ၌လည္း ဘုရားတရားဖက္၌ေမြ႕ေလ်ာ္၍ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ေမြးေန႔၌ ဥပုတ္ေစာင့္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သီလရွင္ျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္မူ စိတ္ထဲတြင္ပင္ မေတြးဝံ့ခဲ့ေပ။ မိဘမ်ားကို အလြန္တြယ္တာျခင္းေၾကာင့္ တစ္သက္လုံး မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ၿပီး မိဘေက်းဇူးကို ဆပ္ဖို႔ရန္အတြက္သာ စိတ္ထဲ၌ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ မိခင္ျဖစ္သူက ဘဝဆိုသည္မွာ ႐ုန္းကန္ရသည္ ဆိုသည့္အရာကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ေစခ်င္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မအား တစ္ႏွစ္အစိုးရဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုတစ္ႏွစ္တာ၌ စ႐ိုက္ေပါင္းစုံမွလာေသာ လူေပါင္းစုံႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္း၊ ပိုက္ဆံ၏ တန္ဖိုးကိုသိလာရျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဘဝကို ပို၍နားလည္လာၿပီး က႐ုဏာပိုခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔အိမ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေနစဥ္ မ်ိဳးႀကဲသူ စာေစာင္ထဲမွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္လိုက္ရေသာအခ်ိန္၌ မိမိအားဘုရားက ထိုလမ္းကို ေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ေခၚေနသည္ဟု ခံစားရ၍ မည္သည့္အရာကိုမဆို စြန႔္လႊတ္ဖို႔ရန္အတြက္ သတၱိမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ထိုေန႔ ညေန အလုပ္မွျပန္လာေသာ မိခင္အား သီလရွင္ျဖစ္လိုေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စကားကို ၾကားလိုက္ရေသာ မိခင္ျဖစ္သူမွာ စကားျပန္မေျပာႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေသာ ဖခင္မွာမူ ပို၍ပင္မယုံႏိုင္၍ မိခင္အားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္မအားေသာ္လည္းေကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ သီလရွင္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေမးျမန္းသည့္ အခါတိုင္း မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအရ သီလရွင္ ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သည့္ၾကားမွ သမီး၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။

ဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို တစ္ခါတစ္ရံ၌ နားလည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ မိမိ၏ သမီးႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးကို သီလရွင္ ျဖစ္ေစခ်င္လွပါသည္ဟု ဆိုေသာမိခင္မွာမူ ကြၽန္မ၏ႏႈတ္မွ သီလရွင္ ျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုသည့္ စကားကို ေနာက္ထပ္ လုံးဝမၾကားလိုေၾကာင္း၊ သီလရွင္ လုပ္လိုပါက တကၠသိုလ္ပညာ ၿပီးဆုံးၿပီးမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ကြၽန္မ၏ ဆုံျဖတ္ခ်က္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္လြန္းျခင္း၊ မိဘမ်ားကို မျပဳစုခ်င္၍သာ ျဖစ္သည္ဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ထိုေဝဖန္မႈမ်ားကို က်ိတ္မိတ္ခံ၍ ကြၽန္မအလြန္ခ်စ္၍ အၿမဲသဒၵါၾကည္ညိဳေလ့ရွိေသာ စိန္ဂ်ဳဒ္ထံတြင္ တိတ္တဆိတ္ ႏိုဗီနာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုဗီနာ ပၪၥမေန႔တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အဝတ္အစားမ်ားကို အဆင္သင့္ ျပင္ထားရန္ႏွင့္ သီလရွင္ေက်ာင္းသို႔ အျမန္ဆုံးသြားပို႔မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စကားကို ၾကားခဲ့ရသည္။

အခက္အခဲ၊ အေႏွာက္အယွက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အတူ၊ မိဘႏွစ္ပါး၏ စြန႔္လႊတ္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သာလွ်င္ ကြၽန္မ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ေက်ာင္း သို႔ သီလရွင္ လုပ္ဖို႔ရန္ အတြက္ ဝင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Sr. Candida ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္း

(ကၽြန္မ၏ေဆာင္ပုဒ္ – ဘုရားသခင္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္၌ အေကာင္းဆံုးေသာ အရာမ်ားကိုေပးသည္။)

ကြၽန္မ နာမည္ Sr.Candida ေကသီႏိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ ျပည့္ဝေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားျခင္းခံရၿပီး အငယ္ဆုံးသမီးေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မမွာ အစ္ကို(၃)ေယာက္နဲ႔ အစ္မ(၁)ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕မိဘမ်ားဟာ အလြန္အလုပ္ ႀကိဳးစားခဲ့ရၿပီး သားသမီး(၅)ေယာက္ အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အေဖဟာေရေရာင္း၊ ထင္းေရာင္း၊ စာအုပ္ေရာင္းၿပီး ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သလို အေမကလဲ အိမ္မွာ ရွမ္း႐ိုးရာအစား အစာေရာင္းျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုအား တဖက္တလမ္းမွ ေကြၽးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေဖနဲ႔အေမဟာ ကြၽန္မတို႔ေမာင္ႏွမ အားလုံး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး႐ုံသာမက ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္ျခင္း ဘဝအသက္တာကိုလဲ အေမြေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကြၽန္မ ပထမဦးဆုံး ခံစားဖူးတာကေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ မိသားစုဆီကပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက သနားတတ္တဲ့၊ ခ်စ္တတ္တဲ့မိဘနဲ႔ အစ္ကို၊ အစ္မေတြကို ေပးထားပါလားလို႔လဲ အၿမဲခံစားရတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဟာေငြေၾကးအားျဖင့္ မျပည့္ဝေသာ္လဲ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္အားကိုးျခင္း ဘဝအသက္တာနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရပါတယ္။

ဘုရားရဲ႕ေကာင္းႀကီးေက်းဇူးကို မိသားစုကတဆင့္ခံစားလာရေတာ့ ကြၽန္မစိတ္ထဲက ဘုရားကို တခုခု ျပန္ေပးခ်င္စိတ္ျဖစ္ ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဘုရားေပးတာ မ်ားလြန္းလွၿပီလို႔ခံစားရတယ္။ ဘုရားက ျပန္ေပးဖို႔မေတာင္းမွန္းသိေပမဲ့ ကြၽန္မကေတာ့ ျပန္ေပးခ်င္ေနတယ္။ စိတ္ထဲမၿငိမ္မသက္ ျဖစ္မိတယ္။

၁၉၉၈ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္မဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့ ဘဝအတြက္ တခုခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မႏွလုံးသားထဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာကေတာ့ “ဘုရားကိုျပန္ေပးစရာဆိုလို႔ ငါ့ဘဝ တခုလုံးကလြဲၿပီး ဘာရွိႏိုင္ဦးမလဲ” ဆိုတာပါပဲ။ ဝမ္းသာမ်က္ရည္က်ခဲ့ရပါတယ္။

ကြၽန္မဘဝကို အမ်ိဳးသား တေယာက္တည္းအတြက္၊ မိသားစုအတြက္ပဲ ေပးဆပ္ဖို႔ ကြၽန္မႏွလုံးသားက ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအစား လူသားအားလုံးကို ႏွလုံးသားႀကီးႀကီးနဲ႔ ခ်စ္ခ်င္မိတယ္…. ေပးဆပ္ခ်င္မိတယ္။ ကြၽန္မဘဝတခုလုံးကို ဘုရားအတြက္၊ လူသားအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားကို ေက်းဇူးဆပ္ တင္ခ်င္တာေလာက္ ျမင့္ျမတ္တာ ဘာရွိႏိုင္အုံးမလဲလို႔ ေလးနက္စြာ ခံစားမိတယ္။ ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းအတြက္ ကြၽန္မရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္ေပးဆပ္ခ်င္မိတာေပါ့…….

ဒီလိုနဲ႔ သီလရွင္ဘဝ အသက္တာနဲ႔ ဘုရားကို ဆပ္ကပ္ဖို႔ ဘယ္အသင္းကိုဝင္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာ၊ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာတယ္။ အခ်ိန္ေသခ်ာယူၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၊ ဘုရားရွိခိုးရင္း သုံးသပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ အသင္းကို အရင္ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။

ေက်ာင္းကို ေရာက္လာေတာ့ စစၥတာရ္ေတြက ေႏြးေထြးစြာႀကိဳတယ္. ေနရတာေပ်ာ္တယ္. အခ်ိန္တိုင္းမွာပဲ စစၥတာရ္ေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာ၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ေနရျခင္း၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း အားတက္သေရာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနရတာ ျမင္ရေတာ့ အားက်မိသလို ေၾကာက္စိတ္ေတြဝင္လာတယ္… စိန္ေခၚမႈ အရမ္းႀကီးေနတယ္လို႔ ခံစားလာရတယ္. “ငါလုပ္ႏိုင္ပါ့မလား… ျဖစ္ပါ့မလား” ဆိုၿပီး သံသယဝင္လာတယ္…

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ တာဝန္ရွိစစၥတာရ္က ကြၽန္မကို” ညီမက ငယ္ေသးတယ္…တကၠသိုလ္ၿပီး ေအာင္တက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရင္း ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ျပန္စစ္အုံးေနာ္ “ ဆိုၿပီးေျပာလာပါတယ္…… တကၠသိုလ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ အေတြ႕အႀကဳံရေအာင္ အလုပ္လုပ္တယ္… အလုပ္လုပ္ရင္းအျပင္ ေလာကဘဝကို ေပ်ာ္ေမြ႕တာလဲေတြ႕လာရတယ္… အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈလဲရလာတယ္… အလုပ္ လုပ္ရင္း တစ္လ(၁)ခါေလာက္ တာဝန္ရွိ စစၥတာရ္နဲ႔ လာေတြ႕ျဖစ္တယ္… အလုပ္လုပ္တာ (၁)ႏွစ္ၾကာလာေတာ့ ေက်ာင္းကို အၿပီးျပန္လာဖို႔ အခ်ိန္တန္လာတယ္… အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အရမ္း ခက္ခဲလာခဲ့တယ္… အလုပ္ရာထူး၊ ေငြရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈမွာ ကြၽန္မ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ခက္ခဲဲခဲ့တယ္… သီလရွင္ ျဖစ္ခ်င္တာကဆႏၵတခု၊ အလုပ္မွာဆက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရခ်င္တာက ေနာက္ဆႏၵတခု ဆိုၿပီးလြန္ဆြဲလာတယ္…ကြၽန္မအတြက္ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့တယ္.. ဘုရားကိုလဲ အရမ္းအားကို ဆုေတာင္းရင္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ သီလရွင္ဘဝကိုလဲ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္.. သီလရွင္ေတြရဲ႕ ဘဝအသက္တာ အေပၚ သံသယရွိခဲ့ေပမဲ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သတၱိေတြနဲ႔အတူ စိန္ေခၚမႈကို တုန႔္ျပန္ဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့တယ္…

ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ေတြရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ (လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္မွ ပစ္ပယ္ခံထားရတဲ့ ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အရာက ကြၽန္မႏွလုံးသားကို လႈပ္ခါခဲ့တယ္.. ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
ကြၽန္မငယ္ငယ္တုန္းက အမ်ိဳးသမီးငယ္ငယ္ေလးေတြ တျခားႏိုင္ငံသြားၿပီး မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုရင္းၿပီး မိသားစုအတြက္ ေပးဆပ္ရင္းဘဝကို မလွမပ နိဂုံးခ်ဳပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္.. အဲဒါေတြက ကြၽန္မကို အရမ္းေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းေစသလို၊ ” သူတို႔ေလးေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ ငါဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ“ ဆိုၿပီးခံစားခဲ့ဖူးတယ္.. မိန္ကေလး ျဖစ္ရတဲ့ဘဝကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ ကြၽန္မက တျခားမိန္းကေလးေတြကိုလဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္းေစခ်င္ခဲ့တယ္ ……..
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္ကူညီေဖးမေပးဖို႔၊ သူတို႔ဘဝ လူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ အညီေနႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မဆႏၵ ပိုျပင္းျပလာခဲ့လို႔လဲ ၂၀၁၀ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွာ သီလရွင္ဘဝကို ခံယူခဲ့တယ္….

အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈ၊ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ေလာကရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေတြကို ဘုရားေက်းဇူးနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း အခုေတာ့ ကြၽန္မဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားဘဝ ( ျမင့္တင္ေပးေရး၊ ကာကြယ္ေပးေရး) အတြက္ ဘုရားအမႈေတာ္ ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္…..
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အားလုံးကိုလည္း ေကာင္းေးသာ သိုးထိန္းရွင္ျမတ္၏ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ဆပ္ကပ္ဖို႔ရန္ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

Sr. Agnes ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

ကက္သလစ္ အသိုင္းအဝိုင္း၌ ႀကီးျပင္းခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရား စကားအတန္းမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ပုံမွန္တက္ရသည္။ သီခ်င္းဆို ဝါသနာပါေသာေၾကာင့္ အဆိုေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးမားခဲ့သည္။ သာသနာအုပ္စုမွလည္း လူငယ္မ်ား၏အႏုပညာ၊ အဆိုအတီး စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး တီးဝိုင္းအုပ္စုမ်ားကို ဖြဲ႕ထားေပးခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕၌ပါဝင္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းပြဲ၊ ရဟန္း သိကၡာတင္ပြဲမ်ားတို႔၌ သီခ်င္း သီဆိုျခင္းကို သတၱမတန္းမွစ၍ ေတာင္ႀကီး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပထမႏွစ္အထိ ဝါသနာႀကီးစြာ သီဆိုခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက သီလရွင္ျဖစ္လိုစိတ္ လုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရားစကား၌ ေတြ႕ျမင္ေနရပါေသာ္လည္း သူတို႔ဘဝသည္ မလြတ္လပ္ေသာဘဝ၊ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေသာဘဝဟု အေပၚယံျမင္ၿပီး ေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးမွန္မွန္တက္မႈေၾကာင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သီလရွင္ဝင္လိုသူႏွင့္ တူသည္ဟု ေျပာမိေသာသူတို႔အား အင္မတန္စိတ္ဆိုးခဲ့ဖူးသည္။

အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူဘဝ၌ ကြၽန္မ၏အစ္ကိုအႀကီးဆုံး Brother Jerome သားရီ (Fr. Jerome သားရီ) သည္ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၌ ပညာဆည္းပူးစဥ္ ထိုေက်ာင္း၌ အဂၤလိပ္စာျပ ေပးေသာ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္ Sr. Marie Lewis ႏွင့္ ခင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္မညီမအငယ္ဆုံးအား ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္အသင္းကို စိတ္ဝင္စားရန္ အားေပးခဲ့သည္။ ညီမအငယ္ဆုံးမွ သီလရွင္ျဖစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။ စစၥတာရ္မ်ားမွလည္း အသင္းတည္ေထာင္ေသာ ရဟႏၲာမ အထုတ္ပတၱိ စာအုပ္ႏွင့္တကြ လက္ေဆာင္မ်ားကို ညီမေလးထံသို႔ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ထိုရဟႏၲာအေၾကာင္း ဖတ္မိပါေသာ္လည္း ကြၽန္မစိတ္မဝင္စားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလရွင္အသင္း အေၾကာင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ၾကားသိခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလရွင္အသင္းကို ဝင္သူသည္ အဂၤလိပ္စာတတ္ရန္ လိုသည္ဟု တစြန္းတစ ၾကားဖူးခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီး ဒီဂရီေကာလိပ္ တက္စဥ္ ဒုတိယႏွစ္၌ မိမိေရွ႕ဆက္ရမည့္ ဘဝအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္လမ္းကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားမိပါသည္။ သီခ်င္းဆိုခဲ့ရသည္ ဘဝကို ေက်နပ္မိလာၿပီး အဆိုေတာ္ ျဖစ္ခ်င္သည့္စိတ္ မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ဆရာမေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လိုေသာစိတ္ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မိမိ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းဘ၀ အမွန္ကို ျမင္ႏိုင္ရန္၊ သိႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းရမည္ဟု စိတ္ထဲ၌ ျပင္းထန္စြာ ေပၚလာၿပီး ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းလာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းေသာအခါ သီလရွင္ျဖစ္လိုသည့္စိတ္ ေရးေရးေလး ေပၚလာေသာအခါ မိမိစိတ္၌ မႏွစၿမိဳ႕ခဲ့ပါ။ ထိုစိတ္ေပၚလာတိုင္း မသိက်ိဳးကြၽံေနခဲ့သည္။ “ငါသီလရွင္ မျဖစ္ခ်င္ဘူး” ဟူ၍ အတြင္းစိတ္၌ အၿမဲ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ စိတ္မၿငိမ္မသက္မႈကို အၿမဲခံစားေနရသည္။

ဤသို႔အတြင္းစိတ္၌ ႐ူန္းကန္ေနရစဥ္ တေန႔၌ Fr. Anthony Khu (ကြယ္လြန္)ႏွင့္ စကားစၿမီေျပာေနရင္း ရန္ကုန္တြင္ရွိေသာ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလရွင္အသင္းကို ဝင္လိုေသာ ဆႏၵရွိပါက ဝင္ေလ့လာရန္ သူအားေပးခဲ့သည္။ ထိုသီလရွင္မ်ားသည္ ဘြဲ႕ရၿပီးအလုပ္အေတြ႕အႀကဳံရွိ ေသာသူမ်ားကို အၿမဲဖိတ္ေခၚေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ ထိုအသင္းအေၾကာင္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအသင္းအား သြားေလ့လာရန္ စိတ္မကူးခဲ့ေပ။

၁၉၈၈ အေရးခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္သြားသျဖင့္ ေက်ာင္းအားရက္၌ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူလတန္ အ႐ြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေတာင္ႀကီးဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ တက္ေန ေသာကက္သလစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဦးေဆာင္ သင္တန္းဖြင့္ေပးရန္ လြိဳင္ေကာ္ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Sotero ဖားေမာ (Bp Sotero ဖားေမာ (ၿငိမ္း) )မွ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေနရင္း မိမိဘဝကို အမ်ားအတြက္ ဆက္ကပ္လိုစိတ္ ပို၍ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ကြၽန္မ၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ တခါတရံ ညေနပိုင္းအားလပ္ခ်ိန္၍ ေက်ာင္းထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ အလည္အပတ္ သြားတတ္ေသာ အေလ့ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သတိထားမိသည္။ တစ္ညေန၌ ကြၽန္မ၏မိဘႏွစ္ပါးသည္ ကြၽန္မတို႔၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Sotero ဖားေမာ ( ယခု Bp Sotero ဖားေမာ (ၿငိမ္း)) အား သြားေရာက္ အလည္အပတ္ျပဳစဥ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ကြၽန္မအား သီလရွင္ဝင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိပါက ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းအသင္းကို ဝင္ေလ့လာရန္ အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို အေမမွကြၽန္မအား ေျပာျပေသာအခါ ကြၽန္မမွ အဂၤလိပ္စာမတတ္၍ မျဖစ္ႏိူင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုက္မႈေၾကာင့္ အေမမွ ႀကိဳးစားလွ်င္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ႏိုင္ပါသည္ဟု တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ပင္ အားေပးစကား ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

ဖာသာရ္ဆိုေတး႐ို ဖားေမာသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာေၾကာင့္ သီလရွင္မ်ားအား လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္း ရရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Sr. Marie Lewis ႏွင့္ Sr. Veronice Anthony တို႔ လြိဳင္ေကာ္သို႔ အလည္လာရင္း အသင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အတြက္ (၄) လသင္တန္းကို ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္မည့္အေၾကာင္း သတင္းလာေပးသည္။ ဖာသာရ္ဆိုေတး႐ိုမွ ထိုစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရန္ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ထိုစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႕ခင္ ရင္ထဲ၌ ေလးလံခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာၿပီးေနာက္ ရင္ထဲ၌လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးလာကာ သူတို႔စီစဥ္ေပးမည့္ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ရန္ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

သင္တန္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား (Fr. Sotero), Fr Peter La (Pb Peter La ) တို႔မွ ကြၽန္မေလ့လာေနေသာ သီလရွင္ဘဝသည္ အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘဝျဖစ္ေၾကာင္း ပါရမီမ်ားကို အၿမဲက်င့္ႀကံရန္လိုေၾကာင္း မ်ားစြာတိုက္တြန္း အားေပးခဲ့သည္။

ေလ့လာသူမ်ားကို တာဝန္ယူၾကည့္ရႈေပးေသာ Sr. Veronice Anthoy၏ နားလည္ေပးမႈ၊ ေဖးမမႈ၊ အားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္မ်ား၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘဝနာခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို ကူညီျမင့္ တင္ေသာ လုပ္ငန္း၌ တေစ့တေစာင္း ေလ့လာရင္း၊ ပါဝင္ရင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ဆန္းစစ္ရင္း အတြင္းစိတ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း တျဖည္းျဖည္း ရလာကာ ဤသီလရွင္ဘဝသည္ ကြၽန္မ၏ ဘဝျဖစ္ပါသည္ဟု စိတ္၌ တျဖည္းျဖည္းယုံၾကည္လာပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရပါေသာ္လည္း ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဇြဲရွိရွိ ျမတ္ႏိုးစြာေ႐ႊးခ်ယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း သီလရွင္ျဖစ္လာပါသည္။ ဤေခၚေတာ္မူျခင္း ဘဝအသက္သာ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကူညီၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေက်းဇူးတင္လွ်က္၊ ဆုေတာင္းေပးလွ်က္……..

Sr. Agness ပိုင္တူး

Sr. Angela San Nwe ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

ကၽြန္မနာမည္က Sr. Angela San Nwe လို႔ေခၚ ပါတယ္။ မိသားစု ေမြးခ်င္း (၈) ဦးအနက္ ကၽြန္မက (၇) ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ မအူပင္ တကၠသိုလ္၌ သမိုင္းအထူျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ (B.A) ဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖာသာရ္ ေနရီဦးေမာင္ေမာင္၏ လမ္းညႊန္ေပးးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ေကာင္းေသာသိုး ထိန္းသီလရွင္ေက်ာင္း၌ ၀င္လိုသူအျဖစ္ျဖင့္ အသင္း၏တမန္ေတာ္လုပ္ ငန္းမ်ားကိုေလ့လာရန္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ဘုန္းၾကီး၊ သီလရွင္ အေရာက္အေပါက္နည္းေသာရြာတြင္ ေနခဲ့ရသျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယားသီလရွင္မ်ားကိုသာ ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ သူတို႔ကို ျမင္ရသည့္အခါတိုင္းသီလရွင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္မိသလို သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြက အရမ္းကိုေအးခ်မ္းျပီး အရမ္းကိုလွပေနတယ္လို႔ ခံစားမိခဲ့ဖူးသည္။ မွန္ပါတယ္ ဒီလိုအေတြးေတြနဲ႔ ကၽြန္မ ေလ့လာသူဘ၀ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။

သီလရွင္္ေက်ာင္း၌ တစ္ခါမွ မေနခဲ့ဖူးေသာ ကၽြန္မရဲ့အေတြ႔အၾကံဳ၊ မိဘႏွင့္တစ္ခါမွ်မခြဲဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ေလ့လာသူဘ၀ကို တကယ္ပဲ ခက္ခဲစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူတကြ ေနထုိင္ရေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆို၊ ေပါင္းသင္ဆက္ဆံေရးကစလို႔ အစစအရာရာကို ၾကိဳစားသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မ သူေတာ္စင္ဘ၀ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းလို႔ ေျပာရမဲ့ ေလ့လာသူဘ၀မွာ ကၽြန္မရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးဖဲ႔ခံခဲ့ရသလို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း အားနည္းခ်က္ေတြကို အမ်ားၾကီးျပင္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကိုယ့္ရဲ႕အားသာ ခ်က္ေတြကိုလည္း ကၽြန္မသိလာခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔သူေတာ္စင္ဘ၀ အသက္တာဟာ တကယ္ပဲခက္ခဲတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မသိလာခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီဘ၀ကို ကၽြန္မ ႏွစ္သက္ခုံမင္လာခဲ့တယ္။ ဒီဘ၀ဟာ အရမ္းကို လြယ္ကူေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မေရြးခ်ယ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္သလို၊ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္လည္းရွိခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခက္ခဲမွန္းသိလို႔ ကၽြန္မေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မတကယ္ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်ိဳးခံခဲ့တယ္။ က်ရႈံးခဲ့တယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္ထခဲ့တယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ငိုခဲ့ဖူးတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ကိုယ္ဟာကို အားေပးခဲ့တယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္အိမ္ျပန္ဖို႔ ဘုရားထံမွာ ငိုယိုျပီးေျပာျပခဲ့ဖူးသလို အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆက္ျပီးေနထိုင္ႏူိင္တဲ့ခြန္အားေတြ ေပးဖို႔ ေတာင္းခံခဲ့ဖူးတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အၾကိဳသီလရွင္ဘ၀၊ သီလရွင္ေလာင္းဘ၀ ဆိုတဲ့ဘ၀ေတြကို ျဖတ္သန္းရင္း ၂၀၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ပထမကတိသစၥာကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ သီလရွင္အငယ္တစ္ပါးဘ၀ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္ျမိဳ႔မွာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ သီလရွင္ဘ၀အသက္တာကို ေလးစားျမတ္နုိးတန္ဖိုးထားရင္း၊ ဘုရားသခင္အားအထူးေက်းဇူးတင္ရင္းနဲ႔ သူေတာ္စင္ဘ၀အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာဘုန္းၾကီး ၊ သီလရွင္မ်ား၏ ဘ၀အသက္တာကို ေလးစားဂုဏ္ယူရင္း ………………

သိုးထိန္းရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၌

Sr. Angela